Condicións Xerais de uso.Calquera persoa física ou xurídica (usuario) que acceda o sitio web/servizo ou a calquera información contida no sitio web de Makeanet.com, acepta convir os seguintes termos e condicións de uso de Trifactory SL (Makeanet.com)

Este e un acordo legal entre o usuario e Makeanet.com para os servizos de uso da aplicación Makeanet.com a que suscríbese. Estos servizos de uso incluen o software, os mecanismos de almacenaxe de datos, as bases de datos e os deseños relacionados, os materiais impresos e documentación en liña ou electrónica (servizos de uso do software, uso do servizo, ou software). Usando os servizos da aplicación, o Usuario acorda estar limitado polos termos de este contrato.Se o Usuario non acepta os termos deste, non estará autorizado a utilizar os servizos de uso da aplicación MakeaNet.com. Para utilizar os Servizos, deberá aceptar previamente as Condicións. Non poderá utilizar o Servizo se non acepta as Condicións.

Poderá aceptar as condicións:
(A) Facendo clic no botón de aceptación das Condicións, cando Makeanet.com ofrézalle esta opción na interfaz do usuariocon respeto ó servizo; ou
(B) Utilizando de forma activa os servizos. Neste caso, o usuario reconoce e acepta que, a partires de ese momento, Makeanet.com considerará a súa utilización dos servizos como unha aceptación das condicións.

O usuario non poderá utilizar os Servizos e non poderá aceptar as Condicións se (a) non é maior de idade e non pode formalizar un contrato vinculante con MakeaNet.com, ou (b) non posúe a capacidade xurídica necesaria para recibir os Servizos.
Antes de continuar, recomendámoslle que imprima ou garde unha copia local das Condicións de uso para os efectos de referencia.

1. Conta de usuario, contrasinal e seguridade
O Usuario é o único responsable de manter a confidencialidade do seu contrasinal e da súa conta, así como de todo o que aconteza baixo estas. O usuario comprométese a: (I) notificar inmediatamente a MakeaNet.com calquera uso non autorizado do seu contrasinal ou conta ou de calquera outro aspecto de seguridade, e (II) asegurarse de saír da súa conta ao finalizar cada sesión. MakeaNet.com non terá responsabilidade ningunha en caso de incumprimento do anteriormente descrito.

2. Conducta do usuario
Toda a información, datos, texto, gráficos, vídeos, mensaxes ou outros materiais (contido) que sexan enviados ou achegados ao público é de total responsabilidade do Usuario. Polo tanto é o Usuario, e non MakeaNet.com, o único responsable do contido enviado, transmitido ou que dalgún outro xeito fose facilitado por medio da aplicación. MakeaNet.com non controla o contido enviado por medio do seu servizo, polo que non garante a exactitude, integridade ou calidade do devandito contido. Por medio do uso do servizo, o Usuario pode ser exposto a un contido ofensivo, indecente ou desagradable. MakeaNet.com non é baixo ningunha circunstancia responsable do devandito contido, nin dos erros ou omisións, ou dalgún dano ou perda de calquera tipo en que se incorra como resultado do uso de calquera contido enviado por E-mail ou transmitido baixo algún outro medio do servizo de MakeaNet.com

O Usuario acorda non procurar danar, negar, cortar o servizo ou interferir doutro xeito co web site de MakeaNet.com. En caso de interferir de calquera xeito co web site de MakeaNet.com, este deberá pagar todos os danos incorridos a MakeaNet.com, incluíndo calquera dano consecuente, e convén que os devanditos danos serán a estimación dos prexuízos máis a alta prevista por MakeaNet.com. A interferencia do Usuario co web site de MakeaNet.com exime a MakeaNet.com de calquera das súas obrigas legais ou contractuais co Usuario. MakeaNet.com cooperará coas autoridades no procesamento de calquera Usuario que interfira co web site de MakeaNet.com e/ou procure defraudar a MakeaNet.com, ás compañías de tarxeta de crédito ou calquera outra empresa ou institución por medio do uso da súa web site/Servizo.

O Usuario comprométese a non utilizar o servizo para:
Enviar, transmitir ou facer dalgún outro xeito dispoñible calquera contido que sexa ilegal, que faga dano ou que ameace a outra persoa.
Facer dano a menores de idade de calquera xeito.
Personificar a calquera persoa ou entidade.
Facer dispoñible algún contido sen ter o dereito para facelo baixo algunha lei ou relacións contractuais.
Facer dispoñible calquera contido que infrinxa algunha patente, marca rexistrada, segredo comercial, copyright ou outros dereitos de propiedade.
Facer publicidade non autorizada, promocionar materiais, ou enviar spam
Facer dispoñible calquera contido que infrinxa algunha patente, marca rexistrada, segredo comercial, copyright ou outros dereitos de propiedade
Interferir co servizo, servidores ou redes conectadas co servizo ou desobedecer calquera requisito, procedemento, política ou regulación das redes conectadas co servizo.
Violar intencionadamente ou non calquera lei local, de ámbito nacional ou internacional.

A violación dalgunha das cláusulas descritas anteriormente libera MakeaNet.com do seu contrato ou de calquera outra obriga legal co Usuario. MakeaNet.com resérvase o dereito a non prestar algún ou todos os servizos a calquera Usuario por calquera razón e en calquera momento. O Usuario está de acordo en que MakeaNet.com pode bloquear a súa dirección IP en calquera momento, así como non permitir o uso do web site de MakeaNet.com.

3. Modificaciós ó servizo
MakeaNet.com resérvase o dereito a modificar ou interromper, temporal ou permanentemente o Servizo (ou calquera parte deste) sen previo aviso. O Usuario está de acordo en que MakeaNet.com non se responsabilizará ante el nin ante terceiras persoas por modificar, suspender ou interromper o servizo. O Usuario convén que MakeaNet.com non ten responsabilidade pola cancelación ou falta de almacenamento dos datos do exame ou outros contidos mantidos ou transmitidos polo servizo. O Usuario recoñece que MakeaNet.com se reserva o dereito a suprimir as contas que son inactivas por un determinado período de tempo, así como o dereito a cambiar prácticas e límites xerais en calquera momento e sen previo aviso.

4. Copyright
Os servizos do uso de software son protexidos por leis de copyright e tratados internacionais do copyright, así como outras leis e tratados de carácter intelectual.
Os servizos do uso de software licencíanse, non se venden. Todos os dereitos de título e de propiedade intelectual no contido que se accede por medio do uso do software da aplicación son propiedade do respectivo dono do contido e tamén está protexido polo copyright e outras leis da propiedade intelectual.

5. links a terceiros
MakeaNet.com non representa a ningún web site que non se encontre baixo o seu control e que poida acceder dende MakeaNet.com por medio dun link, frame ou algún outro medio. Calquera link, frame ou outro medio para acceder á páxina de enlace proporcionada por MakeaNet.com, non constitúe a recomendación ou aceptación do web site polo que MakeaNet.com non se responsabiliza do contido do devandito sitio.

6. Responsabilidade
A información, o software, os produtos, e os servizos dispoñibles ou incluídos en MakeaNet.com poden incluír inexactitudes ou erros tipográficos, polo que MakeaNet.com se reserva o dereito a realizar cambios e melloras de forma periódica.

O Usuario convén especificamente que MakeaNet.com non será responsable do acceso desautorizado ou da alteración das súas transmisións ou datos, ningún material ou datos enviados ou recibidos ou non enviados ou recibidos, ou calquera transacción que entrase por medio do sitio web/Servizo de MakeaNet.com. O Usuario convén especificamente que MakeaNet.com non é responsable de ningunha ameaza, contido ou conduta difamatoria, obscena, ofensiva ou ilegal de calquera outra parte ou calquera infracción doutros dereitos doutra persoa, incluíndo os dereitos de propiedade intelectual. O Usuario convén especificamente que MakeaNet.com non é responsable de ningún contido enviado e/ou incluído nun sitio web/Servizo de MakeaNet.com ou dalgún terceiro.

Debido á natureza de Internet en xeral e os servizos interactivos en particular, MakeaNet.com non ofrece ningunha garantía nin compromiso de que a utilización de MakeaNet.com sexa libre de interrupcións ou erros, e MakeaNet.com non terá ningunha responsabilidade ou obriga relacionada con comunicacións ou defectos, demoras ou fallos da rede (tanto se son temporais como se non) mentres se utiliza o web site MakeaNet.com. Neste sentido, MakeaNet.com comprométese a manter os máis altos niveis de calidade do servizo na medida das súas posibilidades, sen prexuízo de todo o anterior.

O Usuario recoñece que debe utilizar a súa propia habilidade e os seus criterios cando utilice o Servizo MakeaNet.com e que utiliza este, baixo a súa responsabilidade. Á súa vez o Usuario será responsable da utilización dos datos obtidos a través do Servizo MakeaNet.com.

Facendo click co rato en certos enlaces deste sitio, o Usuario pode ir a outros sitios e MakeaNet.com non terá ningunha responsabilidade nin obriga de ningún tipo respecto á exactitude ou contido de calquera información ou outro aspecto dos devanditos sitios.

MakeaNet.com non é responsable da compatibilidade da ferramenta con outros programas e aplicacións utilizados polo Usuario.

MakeaNet.com e os seus provedores non se fan responsables da conveniencia, fiabilidade, dispoñibilidade, puntualidade, virus ou outros compoñentes daniños, nin da exactitude da información, software, produtos, servizos e gráficos contidos dentro do website/Servizo de MakeaNet.com para ningún propósito. Toda aquela información, software, produtos, servizos e gráficos proporciónanse tal como están sen ningún tipo de garantía. MakeaNet.com e os seus respectivos provedores negan por este medio todas as garantías e condicións con respecto a esta información, software, produtos, servizos e gráficos relacionados, incluíndo todas as garantías e condicións de comercialización implicadas para un propósito particular, do esforzo de workmanlike, título e de noninfringement.

7. Transmisión de información do Usuario a terceiros
MakeaNet.com poderá revelar información sobre o Usuario a terceiros como parte de estatísticas globais (número de usuarios, idades típicas, lugares, etc.) a anunciantes potenciais, pero non individuais. MakeaNet.com pode almacenar certa información persoal e utilizala para ofrecer ao Usuario servizos personalizados, información e ofertas a través dos nosos servizos. O Usuario pode pedir a MakeaNet.com en calquera momento que deixe de prover estes servizos. En certas circunstancias podemos necesitar revelar información sobre o Usuario se infrinxe os termos e condicións. MakeaNet.com tamén pode revelar ou acceder á conta do Usuario se a lei ou calquera administración pública ou gobernamental o require.

8. Contratación e pagos
O Usuario poderá contratar, os servizos estendidos (bonos) de MakeaNet.com, non podendo en ningún momento cancelar a devandita contratación, salvo autorización expresa e por escrito de MakeaNet.com.

A contratación dos servizos estendidos de MakeaNet.com por parte do Usuario obriga este a realizar os pagamentos por tales servizos nas condicións establecidas por MakeaNet.com.

O Usuario acepta pagar os cargos aplicados segundo os termos deste acordo, incluíndo calquera imposto ou carga aplicable por calquera administración pública. MakeaNet.com resérvase o dereito a cambiar os seus prezos en calquera momento, e o usuario comprométese a entregar a MakeaNet.com información correcta da empresa, entidade ou persoa que contrata os seus servizos.

9.Facturación
MakeaNet.com remitiralle, unha vez efectuado o pagamento, xustificación da contratación efectuada, con todos os seus termos, vía telemática. O Usuario poderá consultar a factura emitida por MakeaNet.com vía web.

10. Forza Maior
Aos efectos das presentes Condicións Xerais entenderase por forza maior, a título enunciativo pero non limitativo, (I) todo suceso non culposo imposible de prever, ou que previsto ou previsible, for inevitable, (II) os fallos no acceso ás distintas páxinas web de MakeaNet.com, (III) os fallos na subministración de rede eléctrica ou telefónica, (IV) os danos producidos por terceiros ou ataques ao servidor do Portal (virus) que afecten á calidade dos servizos e non sexan imputables nin a MakeaNet.com nin ao Usuario, (V) os fallos na transmisión, difusión, almacenamento ou entrega a terceiros dos Produtos e demais contidos do Portal, (VIN) os problemas ou erros na recepción, obtención ou acceso a MakeaNet.com por parte de ditos terceiros, (VII) incendios, (VIII) inundacións ou terremotos, (IX) folgas ou conflitos laborais ou outras desordes sociais que impidan a subministración dos Servizos e polo tanto o cumprimento das obrigas asumidas por MakeaNet.com, (X) a escaseza ou indispoñibilidade enerxía eléctrica, (XI) accidentes, (XII) conflitos bélicos, (XIII) embargos comerciais ou de calquera tipo, (XIV) bloqueos, (XV) disturbios, ou (XVI) por razón de calquera disposición gobernamental.

11. Lei aplicable e xurisdición
As presentes Condicións Xerais de Contratación interpretaranse e rexerán de conformidade coa lexislación española.

Para calquera cuestión de litixio derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das Condicións Xerais de Contratación, tanto o Usuario coma MakeaNet.com, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, se someten á xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Madrid.

12. Aceptación das Condicións
A aceptación das presentes Condicións Xerais de Contratación por parte do Usuario é condición previa indispensable e obrigatoria para poder beneficiarse dos servizos de MakeaNet.com. O Usuario declara, baixo a súa responsabilidade, ter lido as presentes Condicións xerais de Contratación de uso do Portal integramente, e aceptalas.
Enviouse un email para a confirmación de rexistro
O email xa existe ou non é válido
Coa tecnoloxía de: makeaNet.com
Idiomas   Galego | Español | English | Português | Français | Italiano | Русский
¿Que é MakeaNet?  |  Quen somos  |  Prezos/Productos  |  Condicións  |  Política de privacidade
¿Gústate MakeaNet?, proba
Encuesta facil
Solicitude de ingreso enviada.
Email e/ou clave incorrectos
Contrasinal enviado ao seu correo electrónico
Email non válido